خانه پرسپولیس هر ۴ روز یکبار بازی کردن خوب است
مطهری: حرف و حدیث‌ها نباید روی روحیه رمضانی اثر بگذارد