خانه پرسپولیس بازیکنان کمترین دریافتی را دارند
مطهری:نیمه پر لیوان را ببینید و برای پرسپولیس حاشیه درست نکنید