خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری مصطفی حسین خانی:/ برای بازگشت به شرایط آرمانی نیاز به زمان دارم/ مردم در این شرایط سخت در خانه بمانند