خانه اخبار مصدومیت در استقلال بیداد می کند؛ تمریناتی با تلفات اضافه