خانه پرسپولیس شوی تبلیغاتی یا دعوت برای قدردانی از دو مربی خارجی
مشکل برانکو برای ورود به ایران