خانه لیگ یک بیانیه تند باشگاه کرمانی پس از بازماندن از صعود به لیگ برتر
مس بلد نبود برای شهر دیگر پروژکتور بفرستد