خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری مسابقات “مبارزه در خیابان” در نیویورک، باروز، اسنایدر و کاکس رقبای خود را شکست دادند