خانه پرسپولیس پرسپولیس و نساجی قائمشهر در مسیر تاریخ
مردان مشترک و میدان ۶۵ امتیازی