خانه پرسپولیس مربی گلرهای پرسپولیس از این تیم جدا شد