خانه پرسپولیس برنامه‌ریزی آشفته سازمان لیگ همه را به جان پرسپولیس انداخته است
مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان