خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری مراسم بازگشایی و نامگذاری خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد/ آقای مجری!! عیار حسن یزدانی مشخص است