خانه اخبار انتقاد شدید علی تبریزی از مدیریت سفارشی در فدراسیون بدنسازیي
مدیر تیم ملی یا همه کاره بدنسازی؟