خانه پرسپولیس رونمايی از شکايت جديد پرسپوليس توسط بازيکن سابق تيم
مدیریت نابلد و شکایت‌هایی که تمامی ندارد