خانه پرسپولیس رسانه و فضای مجازی محلی برای قضاوت مدیرانِ فوتبالی؛
مدیریت در اتاق شیشه‌ای