خانه منهای پرسپولیسلیگ برترشاهین بوشهر مدیرعامل شاهین: ویسی نباید خود را درگیر بلیت هواپیما و خوابگاه بازیکنان کند