خانه پرسپولیس مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با مشوقین دیدار کرد