خانه لیگ برترماشین سازی مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازی برکنار شد