خانه اخبار مدیربرنامه های کالدرون در وزارت ورزش با مدیران باشگاه دیدار کرد/// پرسپولیس در وضعیت هشدار