خانه پرسپولیس مدیربرنامه رسن: پرسپولیس به بشار ظلم می‌کند