خانه پرسپولیس مدارک بازیکنان برای ثبت نام ثانویه لیست آسیایی تکمیل می‌شود