خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس محمد: نپذیرفتن شروط برخی بازیکنان بهترین تصمیم بود