خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری به اندازه ای که باید برای ورزش ملی کشور تبلیغ نمی شود
محمدرضا طالقانی: کشتی ورزش سختی است و هرکسی به دنبال آن نمی رود