خانه پرسپولیس بایرن هم بعد از چند سال قهرمانی یک دور افت می کند
محمدخانی: پرسپولیس روی غلتک بیفتد به هیچ‌تیمی باج نمی دهد