خانه پرسپولیس محرومیت فروزان تمام شد، استقلال مقصد بعدی