خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری مازندران قلب تپنده کشتی ایران
مجید ترکان‌ها، مایه مباهات کشتی ایران هستند