خانه پرسپولیس ترابیان: داستان تحریم گریبان پرسپولیس را گرفته است
مجیدی تمرکزش را روی تیم خودش بگذارد