خانه استقلال باخت تکراری آبی‌پوشان در یک‌هشتم و ایراد از زمین و زمان
متخصص ناکامی