خانه پرسپولیس قهرمان، فینال آسیا را به سطل زباله بینداز
ماجرای شب ماقبل آخر