خانه پرسپولیس نقد روزنامه پرسپولیس به عملکرد مهاجمان در لیگ بیستم بود، نه یک بازیکن
ماجرای آرمان