خانه پرسپولیس تایید مشروط و ناامیدی از رسیدن به شاخص‌های مد نظر afc
لیگ حرفه‌‌ای و غیر حرفه‌‌ای‌ها