خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ کاهش کیفیت، افزایش حاشیه، نتیجه‌گرایی و کمیته‌های منفعل، ماحصل ۲۰ سال حیات 
لیگِ بیانیه و مقابله‌های مجازی