خانه پرسپولیس معاون توسعه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان مازندران:
لغو میزبانی از پرسپولیس تبعات اجتماعی و دلخوری هواداران را به دنبال دارد