خانه استقلال مصاحبه عجيب مددي؛ خواب سنگين يا رنگين‌کمیته اخلاق
قوانین را فقط برای سرخ‌ها نوشته‌اند!