خانه پرسپولیس احتمال جدایی رادو از پرسپولیس قوت گرفت
قهرمان بدون گلر دوم ششدانگ در لیگ بیستم!