خانه اخبار درخشان : مگر کسی فکر پوکر را می‌کرد؟
قهرمانی اتفاق لحظه‌ای نیست