خانه پرسپولیس رافت: به ششمین قهرمانی متوالی هم امید دارم
قلم پای بازیکنی که فکر تبانی و تخلف باشد را می‌شکنم