خانه پرسپولیس ۵ ستاره بزرگ که در لیگ بیستم غایب هستند
قرمز خیلی پررنگ!