خانه پرسپولیس فینال آسیا هدیه‌ای برای میزبانی لیگ قهرمانان
قرارداد بشار، مکانیسم ماشه دارد ولی رضایتنامه خودکار نه