خانه استقلال استقلال به دنبال اضافه کردن مربی خارجی به کادر فنی
قانون منع حضور خارجی‌ها؛ هنوز پابرجاست