خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ نیمی از سرمربیان مجوز حضور روی نیمکت را ندارند
قانون برای مربیان بدون مدرک اجرا می‌شود؟