خانه استقلال فوتبال ایران در انتظار تصمیم درست کمیته انضباطی
فکری بخشیده شود سنگ روی سنگ باقی نمی‌ماند!