خانه پرسپولیس فوری؛ پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس باز شد