خانه پرسپولیس نامه اعتراض پرسپولیس به AFC:
فوتبال را در زمین سیاست، بازی نکنید