خانه پرسپولیس فنونی‌زاده: با وجود عبدی به استوکس نیازی نداریم / یحیی می‌تواند به جوان‌ها بیشتر بازی دهد