خانه پرسپولیس ضعیف‌ترین بازی 30 سال اخیر پرسپولیس را دیدیم
فنونی‌زاده:‌ ترابی باید دقیقه 8 تعویض می‌شد