خانه پرسپولیس فنایی: نمی‌شود تا کشف داروی کرونا فوتبال تعطیل شود