خانه استقلال سنگ تمام مجيدی برای مديرعامل جديد
فعلا همه چیز گل و بلبل است