خانه پرسپولیس فضای نه چندان مجازی/از تبریک های مناسبتی و چالش های مختلف، تا مجالی برای تسویه حساب شخصی