خانه پرسپولیس امروز پرسپولیس برابر الدحیل دو هدف دارد
فریاد صعود، سودای انتقام