خانه لیگ برتر تراکتور صفر - پیکان صفر
فرصت سوزی در تبریز